info@newmind-institute.com

ALGEMENE VOORWAARDEN | ©2024 New Mind Institute (handelsnaam van Hart & Brein Training)

Gegevensverzameling via Google Analytics:
New Mind Institute, een handelsnaam van Hart & Brein Training, maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De gegenereerde informatie over het gebruik van de website, inclusief het IP-adres, wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website bij te houden, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken als dit wettelijk verplicht is of als derden de informatie namens Google verwerken. Google koppelt je IP-adres niet aan andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hierboven beschreven.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in je browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat je in dat geval mogelijk niet alle functionaliteiten van deze website volledig kunt benutten. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de verwerking van je gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven genoemde doeleinden.

Het New Mind Institute richt zich op opleidingen, workshops en (online) training binnen het werkveld van professionele en persoonlijke bewustwording en ontwikkeling in de ruimste zin van het woord. De cursist past deze bewustwording en ontwikkeling naar eigen inzicht al dan niet toe in professionele en/of persoonlijke context.

 

Definities

Opdrachtnemer is New Mind Institute (handelsnaam van Hart & Brein Training) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51056887.

Opdrachtgever is de (rechts)persoon die gebruikmaakt van de aangeboden diensten van New Mind Institute (handelsnaam van Hart & Brein Training).

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en/of daaruit voortvloeien en direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin van het woord. Uitgangspunten hierbij zijn dat de trainer/coach/opleider handelt vanuit integriteit volgens de CRKBO gedragscode en dat het belang van de cliënt centraal staat.

Aanbieding: Elk voorstel voor dienstverlening aan professionals, particulieren en organisaties.

Overeenkomst: Elke afspraak die naar aanleiding van een aanbieding tot stand komt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te verlenen diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer in het kader van zijn professionele beroep diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

Uitvoering overeenkomst

Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Opdrachtnemer heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig verstrekt aan opdrachtnemer. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Geheimhouding

Beide betrokken partijen dienen strikte vertrouwelijkheid te bewaren over alles wat besproken is tijdens of in relatie tot de opleidingen, workshops, en trainingen. Zelfs bij beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden, blijven de verplichtingen tot geheimhouding van kracht. Er kan afgeweken worden van deze geheimhoudingsplicht indien er duidelijke afspraken zijn gemaakt met wederzijds goedvinden. In situaties waarin er een dreigend gevaar is voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer, of voor de samenleving als geheel, behoudt de opdrachtnemer het recht om de geheimhouding te doorbreken en de bevoegde autoriteiten te informeren. Indien de wet of een bevoegde instantie vraagt om openbaarmaking van gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en de opdrachtnemer kan zich niet beroepen op verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer verplicht om aan dit verzoek te voldoen, zonder recht op schadevergoeding of schadeloosstelling. Door de bevestiging van de overeenkomst en acceptatie van deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming om NAW-gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor registratie in het klantenbestand van de opdrachtnemer, voor administratieve doeleinden, en het e-mailadres voor communicatie-uitingen.

 

Intellectueel eigendom

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals lesmateriaal, werkboeken, online trainingen, opdrachten, e-books, informatieve pdf's, opnames etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Wanneer hier wel toestemming voor is gegeven door opdrachtnemer, mogen de betreffende stukken worden gedeeld met duidelijke bronvermelding. Het is in geen enkel geval toegestaan materiaal van opdrachtnemer te verkopen aan derden. Het is niet toegestaan om de opgedane kennis tijdens de opleiding te verkopen of op te nemen in een eigen opleiding, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven.

 

Duur en beëindiging van de overeenkomst

De duur van het opleidingstraject is vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze kan te allen tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd.

 

Annuleringsvoorwaarden

Tot acht weken vóór aanvang van de opleiding of workshop kun je je inschrijving kosteloos annuleren. Indien je annuleert binnen acht weken vóór aanvang, wordt 20% van de opleidingssom in rekening gebracht. Binnen vier weken vóór aanvang wordt 50% van de opleidingssom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

In geval van overmacht is het mogelijk om na overleg je deelname aan een opleiding of workshop op te schorten, op voorwaarde dat de reeds verzonden factuur is voldaan. Eventuele prijsverschillen met de nieuwe opleiding/workshop moeten worden bijbetaald. Bij annulering in de toekomst gelden de voorwaarden op het moment van afzegging van de eerste opleiding of workshop.

 

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Bij niet-tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever in verzuim en behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever ook verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die met deze incasso gemoeid zijn. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

 

Opdrachtnemer kan deelname aan de opleiding in 2024 betalen in drie termijnen. 1e termijn bij inschrijving, 2e termijn vóór 1 mei 2024 en 3e termijn vóór 1 augustus 2024.  

Wanneer je besluit na de start van de opleiding, deze vroegtijdig te beëindigen dan vervallen je rechten op restitutie van het bedrag van de gehele opleiding en ontvang je geen certificaat van deelname.

Indien wij, gebaseerd op het aantal aanmeldingen, besluiten de opleiding of workshop te annuleren, ontvang je direct bericht en wordt het betaalde bedrag binnen 60 dagen teruggestort.

De prijzen vermeld op de website zijn onderhevig aan mogelijke wijzigingen.

 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade voor de opdrachtnemer is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. De opdrachtnemer is evenwel nooit aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de overeengekomen diensten. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens de opleiding of een training. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes. De opdrachtgever is gehouden om zelf te onderzoeken of hij/zij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. New Mind Institute is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De opdrachtgever vrijwaart New Mind Institute voor eventuele aanspraken van derden.

Aanbieding en overeenkomst

Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 21 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor opdrachtnemer. Elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door wederzijds akkoord. De opdrachtnemer bevestigt afspraken aan opdrachtgever per e-mail of door inschrijving via een formulier op de website www.newmind-institute.com

Copyright:

Reproductie van werkboeken is verboden en overtreding van het auteursrecht. Deelnemers moeten een origineel exemplaar bezitten en mogen materiaal niet hergebruiken. Gebruik van concepten in presentaties of producten is niet toegestaan.

Deze voorwaarden zijn van kracht voor New Mind Institute, handelsnaam van Hart & Brein Training.

New Mind Institute

info@newmind-institute.com

Registratienaam Hart & Brein Training